W ramach realizacji projektu Kalejdoskop. Usługi asystentury społecznej i opiekuńczej Stowarzyszenie YAVA zatrudni asystentów osób z niepełnosprawnością, osób zależnych, niesamodzielnych, osób z chorobami demencyjnymi, otępiennymi. Oferujemy bezpłatne szkolenie w zakresie: Asystent Osoby Osoby Niepełnosprawnej.

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zaproszenie do składania ofert na stanowisko: Asystent osoby z niepełnosprawnością, osoby zależnej, niesamodzielnej, a chorobą demencyjną, otępienną

W ramach realizacji projektu Kalejdoskop. Usługi asystentury społecznej i opiekuńczej Stowarzyszenie YAVA zatrudni asystentów osób z niepełnosprawnością, osób zależnych, niesamodzielnych, osób z chorobami demencyjnymi, otępiennymi.

Zakres obowiązków w ramach wykonywanej pracy:

Asystent ma kompensować osobie niepełnosprawnej jej dysfunkcję, w tym, poprzez zwiększanie wiary we własne siły i możliwości. Asystenci (zespół ok 10os.) będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług:

 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego
 • pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, itp
 • wspólna aktywność rekreacyjna
 • towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym w imprezach kulturalnych
 • wsparcie w obowiązkach domowych
 • pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania czasu, umiejętności interpersonalnych

Sposób świadczenia usługi: 7 dni w tygodniu, w trybie godzinowym, zgodnie z zamówieniami osób zamawiających wsparcie.

Zwrot kosztów dojazdu do osoby objętej asystenturą.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do podjęcia pracy w ramach projektu dodatkowo odbędą bezpłatnie szkolenie, które podniesie ich kompetencje i wiedzę w zakresie opieki i asystentury, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, osób przewlekle chorych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej (na wózkach, z niepełnosprawnością wielokończynową – trwale unieruchomione w łóżku, z niepełnosprawnością sprzężoną), osób starszych (zwłaszcza ze schorzeniami demencyjnymi), opieki higienicznej, elementów rehabilitacji, psychologii. Prowadzący szkolenie – osoby o poświadczonym doświadczeniu i wiedzy z zakresu asystentury społecznej. Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym, którego pomyślne zdanie poświadczone będzie certyfikatem/zaświadczeniem. Udział w szkoleniu i zdanie egzaminu jest warunkiem obligatoryjnym dla podjęcia pracy w charakterze Asystenta w ramach projektu, z wyjątkiem osób o udokumentowanych kwalifikacjach/doświadczeniu z zakresu pełnienia obowiązków asystenta/opiekuna.

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

 • Minimum wykształcenie średnie
 • Stan zdrowia umożliwiający wykonywanie czynności związanych z asystenturą
 • Wiedza i doświadczenie

Kandydaci na asystenta osoby z niepełnosprawnością, osoby zależnej, niesamodzielnej muszą spełniać warunki:

 • dwuletnie doświadczenie w pracy z osobą niepełnosprawną, zależną, starszą z chorobą demencyjną (także wolontariat)
 • znajomość Terapii Stabilizującej Tożsamość
 • umiejętność opracowywania programów terapeutyczno – opiekuńczych
 • umiejętność prowadzenia terapii i rehabilitacji społecznej
 • znajomość elementów terapii zajęciowej i arteterapii

Spełnianie warunków będzie weryfikowane na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. Formularz oferty (do pobrania)
 2. CV, list motywacyjny kandydata na AOON opisujące posiadanie doświadczenie (w tym np. cykliczna i długotrwała opieka nad członkiem rodziny)
 3. Oświadczenie o powierzeniu danych osobowych (stanowiące integralną część Formularza oferty)

Sposób złożenia oferty:

1. Osobiście w biurze projektu: ZAZ Yava.Al. Pokoju 14, Częstochowa
2. Na adres mailowy: biuro@yava.czest.pl

 • Listownie na adres: Kalejdoskop. ZAZ Yava, Al. pokoju 14, 42-200 Częstochowaz dopiskiem „oferta”
 • Termin składania ofert: 31.08.2019

  Ocena oferty

  Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

  Kryteria oceny:

  1. Udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje 51%
  2. Cena 49%

  Opis sposobu przyznawania punktacji

  Po zakończeniu naboru (najdalej w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia naboru) komisja skrutacyjna zarejestruje nadesłane oferty (każdej zostanie nadany numer porządkowy), sporządzony zostanie protokół rejestracji ofert. Następnie zostaną one komisyjnie otworzone i zaprezentowane komisji. Złożone oferty w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej: terminowość złożenia oferty, kompletność dostarczonych wraz z ofertą dokumentów, właściwość wypełnienia oferty, wymagane podpisy.
  Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej. Każdej ofercie przyznane zostaną punkty w ogólnej kwocie 100pkt. Punktacja podzielona jest na swa komponenty: merytoryczny i finansowy. W komponencie merytorycznym (ocennym) możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 51 punktów za udokumentowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w ofercie doświadczenie i kwalifikacje.

  W komponencie finansowym możliwe będzie uzyskanie maksymalnie do 49 pkt za cenę zawartą w ofercie.

  Zgodnie z zasadą gospodarnego zarządzania środkami powierzonymi w ramach dofinansowania preferowane będą najkorzystniejsze oferty cenowe. Po przyznaniu punktów oraz ich zliczeniu sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do zatrudnienia w projekcie. Lista ta zostanie potwierdzona podpisami wszystkich członków komisji skrutacyjnej. Do zakwalifikowanych osób wciągu dwóch dni roboczych przesłane zostaną informacje o wynikach rekrutacji wraz z zaproszeniem do spotkania z kadrą zarządzającą projektem. Cały proces naboru ujęty zostanie w protokole rekrutacji do projektu.

  Materiały do pobrania

  Enquire now

  Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
  Skip to content