Czasowe zawieszenie działanlności Środowiskowego Domu Samopomocy

Polecenie nr 60/2020 Wojewody Śląskiego z dnia 9 kwietnia 2020, na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2

Polecam wójtom, burmistrzom, prezydentom miast, starostom czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa śląskiego, w terminie od 11 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. w:

  1. placówkach wsparcia dziennego;
  2. centrach integracji społecznej;
  3. klubach integracji społecznej;
  4. dziennych domach i klubach seniora;
  5. środowiskowych domach samopomocy;
  6. warsztatach terapii zajęciowej.

Uzasadnienie

Zgodnie ze wskazanym powyżej art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne i samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID19. Polecenia podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Wojewoda Śląski – Jarosław Wieczorek

Materiały do pobrania

Polecenie Wojewody Śląskiego nr 60 z dnia 9 kwietnia 2020

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content