Decyzja Wojewody w sprawie działalności pomocy społecznej

Pogląd dokumentu:

DECYZJA Nr PSI.6334.39.2021
z dnia 19 marca 2021 r.

Działając na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1842 ze zm.) oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w celu zapobiegania
rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2,

polecam

wszystkim wójtom, burmistrzom, prezydentom gmin i miast oraz starostom powiatów

z obszaru województwa śląskiego
począwszy od dnia 22 marca 2021 r. do odwołania

zapewnić, aby
a. środowiskowe domy samopomocy;
b. warsztaty terapii zajęciowej;
prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub na ich zlecenie, realizowały swoje
zadania z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość oraz w formie
alternatywnych sposobów realizacji zajęć, prowadzonych poza siedzibą ośrodka.
Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wojewoda w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu
COVID-19 oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu, może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie,
państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne
oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych
poleceniach wojewoda niezwłocznie informuje właściwego ministra (art. 11h ust. 1 ww.
ustawy). Polecenie, wydawane jest w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze decyzji
administracyjnej i podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia
lub ogłoszenia oraz nie wymaga uzasadnienia (art. 11h ust. 4 wskazanej ustawy).
WOJEWODA ŚLĄSKI

W piśmie z 19 marca 2021 r., znak: NS-HKiŚ.9011.122.2021, Śląski Państwowy
Wojewódzki Inspektor Sanitarny rekomenduje czasowe zawieszenie działalności
w środowiskowych domach samopomocy oraz warsztatach terapii zajęciowej z terenu
województwa śląskiego.
Celem ochrony życia i zdrowia ludzi, z uwzględnieniem stanu epidemii obowiązującego
do odwołania w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a w szczególności aktualnej
sytuacji epidemicznej na terenie województwa śląskiego, wydanie niniejszego polecenia jest
celowe i konieczne.
Niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z chwilą doręczenia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice,
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia
Wojewodzie Śląskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do odwołania jest niedopuszczalne.

Z upoważnienia Wojewody Śląskiego

Jan Chrząszcz
I Wicewojewoda Śląski
/podpisano elektronicznie/

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content