Oferta pracy dla Asystenta Osoby Niepełnosprawnej

Stowarzyszenie YAVA ramach projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” poszukuje asystentów osobistych.

Wymagania

 1. Wykształcenie wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych, lub wykształcenie średnie oraz dodatkowo: dyplom uzyskania tytułu zawodowego asystenta osoby niepełnosprawnej lub posiadanie certyfikatu o ukończonym kursie zawodowym do pracy w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej lub potwierdzone doświadczenie np. zatrudnienie w pracy z osobami z niepełnosprawnością
 2. Niekaralność

Wymagania dodatkowe:

 1. Udokumentowane co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 2. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy
 3. Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi
 4. Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi

  

Dodatkowe informacje

Realizacja usługi: maj 2019 -czerwiec 2020 r.

Liczba godz. do realizacji: około 1250

Zakres pracy

Realizacja usług asystenckiej dla minimum 15 klientów w okresie maj 2019- czerwiec 2020 r. (w tym m.in. w tym zapewnienie asysty indywidualnej, w tym asysty domowej, prowadzenie asystenckiego wsparcia edukacyjnego, organizowanie czasu wolnego) w lokalizacji wskazanej przez Stowarzyszenie YAVA.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia za pośrednictwem:
  1. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
  2. podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny)
  3. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów)
  4. Wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowaniu dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą)
  5. motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowania nowych działań
 2. Towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków
 3. Wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
  w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego
 4. Podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej
 5. Doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem
 6. Diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.)
 7. Uczestniczenie w posiedzeniach zespołów konsultacyjnych i problemowych w sprawach osoby objętej wsparciem

Zapewniamy

 1. 2 szkolenia dla asystentów
 2. udział w 2 sesjach superwizji grupowej
 3. udział w bieżącym monitoringu jakości pracy oraz w procesie ewaluacji
 4. ubezpieczenie

Etapy rekrutacji

Należy pobrać formularz zgłoszeniowy ze strony lub pobrać formularz osobiście w siedzibie Stowarzyszenia YAVA. Przesłać cv na adres: biuro.yava@gmail.com lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia YAVA, ul. Lakowa 101 w Częstochowie.

Ocena formularza rekrutacyjnego

Rozmowa z wybranymi kandydatami

Zgłoszenia będą przyjmowane 10 maja 2019 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego zostanie przekazana wszystkim oferentom telefonicznie w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje

W ofercie proszę podać stawkę godzinową (x zł/godz)

Kryterium oceny ofert: suma pkt. 100, w tym 49 pkt kwalifikacje, doświadczenie, 51 pkt cena

Materiały do pobrania

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content