Oferta pracy dla Coacha

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadań w ramach projektu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie i/lub otoczenie. Wsparcie ma charakter wieloobszarowy i kompleksowy. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
Opis Szczegóły
stanowisko Coach
opis

Zadaniem Coacha jest:

 1. pomoc w poruszaniu się Uczestnikom/czkom projektu na rynku pracy i nabycia niezbędnych umiejętności oraz kompetencji do tego potrzebnych,
 2. rozwój kompetencji kluczowych we wspieraniu rozwoju zawodowego Uczestnika/ czki projektu,
 3. praca nad zwiększeniem motywacji uczestników projektu do rozwoju aktywności zawodowej,
 4. konstruktywne wspieranie Uczestników/ czek projektu w osiąganiu zamierzonych celów,

 5. inicjowanie do osiągania coraz lepszych efektów i bardziej ambitnych celów zawodowych,
 6. identyfikacja zasobów Uczestnika/ czki projektu,
 7. wzmacnianie samodzielności, mocnych stron Uczestników/ czek projektu
 8. prowadzenie poprzez proces zmian, którego efektem będzie osiągnięcie coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych
Zakres zadań merytorycznych

ponadto, w ramach usługi Wykonawca, będzie zobowiązany:

 1. zapewnić niezbędne materiały dla Uczestników/ czek projektu,
 2. przygotować harmonogram wsparcia,
 3. prowadzić dokumentację z realizowanego wsparcia, zawierającą m.in.: listy obecności, karty doradcze, karty indywidualnego wsparcia, opracowanie Indywidualnego Planu Działań
 4. sporządzić opinię na temat każdego Uczestnika/ czki projektu na zakończenie realizowanego wsparcia,
 5. przestrzegać zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowanie
Zakres godzin pracy Indywidualnie ustalane z uczestnikiem
Termin realizacji zadań maj 2018 – maj 2019
Miejsce realizacji zadań Częstochowa
Wymagane
 • posiada wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane studia z zakresu psychologii, pedagogiki)
 • posiada udokumentowane kwalifikacje uprawniające do realizacji poradnictwa/coachingu
 • posiada udokumentowane minimum 5-letnie doświadczenie w pracy, w tym z osobami biernymi zawodowo i/lub osobami bezrobotnymi (w tym długotrwale bezrobotnymi) w szczególności posiada doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością.
 • posiada min. 3-letnie doświadczenie jako coach/trener w pracy indywidualnej/grupowej
 • posiada dodatkowe kwalifikacje w pracy z osobami z niepełnosprawnością np. trenerskie

Dodatkowe informacje

Ofertę realizacji zadań w ramach projektu proszę przesłać na adres mailowy stacjapraca@zazczestochowa.pl , przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Al. Pokoju 13 – biuro projektu lub Al. Pokoju 14 – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty – kadra

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content