Oferta pracy dla Psychologa

Szanowni Państwo w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadań w ramach projektu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie i/lub otoczenie. Wsparcie ma charakter wieloobszarowy i kompleksowy. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat zamówienia:

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
Opis Szczegóły
stanowisko Psycholog
opis Zadaniem psychologa jest zapewnienie optymalnych warunków do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością, które aby pozyskać i utrzymać trwałe zatrudnienie potrzebują indywidualnego wsparcia w czasie udziału we wsparciu w ramach projektu, szkoleń, warsztatów aktywizujących, staży jak i po podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku. Psycholog ma za zadanie wypracować odpowiednich dla uczestnika warunków, komfortowego i efektywnego udziału w projekcie, wsparcie psychologiczne, rozpoznanie słabych stron, kluczowych problemów i opracowanie sposobu ich niwelowania lub minimalizacji . Wspólnie z nim psycholog tworzy warunki do optymalnej adaptacji w naturalnych środowiskach wspierających. Rolą psychologa jest także wsparcie opiekunów i/lub otoczenia osoby z niepełnosprawnością.
Zakres zadań merytorycznych
 • wsparcie osób z niepełnosprawnością – spotkania/sesje indywidualne
 • opracowanie Indywidualnego Planu Działań
 • opracowanie Indywidualnej Diagnozy społeczno-zawodowej (ID) stanowiącej narzędzie uzupełniające
 • konsultacje
 • przeprowadzenie warsztatów aktywizujących
 • wsparcie otoczenia i opiekunów osób z niepełnosprawnością – spotkania/sesje indywidualne
 • inne zadania zgodne z charakterystyką pracy psychologa
Zakres godzin pracy Średnio 4 godziny na uczestnika – 50 uczestników x 4 godziny = 200 godzin
Termin realizacji zadań maj 2018 – maj 2019
Miejsce realizacji zadań Częstochowa
Wymagane
 • wykształcenie kierunkowe
 • udokumentowane doświadczenie z zakresu realizacji w wsparcia w charakterze psychologa
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i zaburzeniami intelektualnymi
 • szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych

Dodatkowe informacje

Ofertę realizacji zadań w ramach projektu proszę przesłać na adres mailowy stacjapraca@zazczestochowa.pl , przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Al. Pokoju 13 – biuro projektu lub Al. Pokoju 14 – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty – kadra

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content