Oferta pracy dla Trenera pracy

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy się do Państwa z propozycją podjęcia współpracy i realizowania zadań z zakresu trenera pracy w ramach projektu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie i/lub otoczenie. Wsparcie ma charakter wieloobszarowy i kompleksowy.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
Opis Szczegóły
stanowisko Trener pracy
opis Zadaniem trenera pracy jest zapewnienie optymalnych warunków do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością, które aby pozyskać i utrzymać trwałe zatrudnienie potrzebują indywidualnego wsparcia w czasie udziału we wsparciu w ramach projektu, szkoleń, warsztatów aktywizujących, staży jak i po podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku. Trener ma za zadanie wypracować odpowiednie dla klientów możliwości tematy szkoleń i wsparcie zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspomaga ich w osiąganiu celów. Wspólnie z nimi tworzy warunki do optymalnej adaptacji w naturalnych środowiskach wspierających.
Zakres zadań merytorycznych
 • Ocena możliwości zawodowych kandydata do zatrudnienia i realizacja indywidualnego planu wspomagania zgodnego z jego potrzebami
 • Pomoc w znalezieniu właściwego stanowiska pracy
 • Doradztwo i pomoc przy adaptacji stanowiska i miejsca pracy do potrzeb pracownika niepełnosprawnego
 • Udzielanie wyjaśnień i porad współpracownikom, co do współdziałania z pracownikiem niepełnosprawnym oraz pomoc w ułożeniu harmonijnych stosunków pracowniczych między nimi
 • Nauczenie pracownika niepełnosprawnego wykonywania ustalonych dla niego zadań zawodowych na jego stanowisku w zakładzie pracy
 • Asystowanie pracownikowi przy pracy
 • Realizacja Indywidualnego Programu Działania (IPD)
Zakres godzin pracy Średnio 4 godziny na uczestnika – 50 uczestników x 4 godziny = 200 godzin
Termin realizacji zadań maj 2018 – maj 2019
Miejsce realizacji zadań Częstochowa
Wymagane
 • Wykształcenie wyższe pedagogiczne, psychologiczne lub pokrewne
 • udokumentowane doświadczenie z zakresu realizacji w wsparcia w charakterze trenera pracy,
 • minimum trzyletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością w tym z osobami z zaburzeniami psychicznymi i z niepełnosprawnością intelektualną
 • szkolenia z zakresu kompetencji interpersonalnych
 • szkolenie z zakresu treningu umiejętności społecznych

Oferujemy bezpłatne szkolenia dla trenerów pracy

Celem stworzenia stanowiska trenera pracy jest zapewnienie optymalnych warunków do podjęcia i kontynuacji aktywności zawodowej przez osoby z niepełnosprawnością, które aby pozyskać i utrzymać trwałe zatrudnienie potrzebują indywidualnego wsparcia w czasie staży jak i po podjęciu zatrudnienia na otwartym rynku. Trener ma za zadanie wypracować odpowiednie dla klientów możliwości szkoleń i zatrudnienia na otwartym rynku pracy oraz wspomaga ich w osiąganiu celów i wspólnie z nimi tworzy warunki do optymalnej adaptacji w naturalnych środowiskach wspierających.

Zakres merytoryczny szkolenia

Zatrudnienie wspomagane i jego ideologii, rola trenera pracy, jego zadania, kompetencje, kodeks etyczny, specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością, wsparcie w planowaniu rozwoju kariery osób z niepełnosprawnością, marketing zatrudnienia wspomaganego oraz metod poszukiwania miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnością, uwarunkowania instytucji rynku pracy, rozwiązań prawno-instytucjonalnych w obszarze aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szkolenie będzie obejmować rozwój umiejętności miękkich trenera pracy, które są niezbędne do efektywnego wykonywania obowiązków. W szczególności są to np. umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu, umiejętności komunikacyjne, rozwiązywanie konfliktów, asertywność.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty – kadra

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content