Oferta pracy na stanowisko Pracownika socjalnego

Szanowni Państwo, w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Yava projektu „Stacja Praca” nr WND-RPSL.09.01.05-24-044C/17, w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5, zwracamy się do Państwa z zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji zadań w ramach projektu.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 50 osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie i/lub otoczenie. Wsparcie ma charakter wieloobszarowy i kompleksowy. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na temat zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia
Opis Szczegóły
Stanowisko Pracownik socjalny
Opis

Zadaniem Pracownika socjalnego jest:

 1. Przeprowadzenie wywiadu środowiskowego dotyczącego warunków bytowych, socjalnych i zdrowotnych uczestnika
 2. Przeprowadzenie wywiadu w zakresie potrzeb socjalnych
 3. Określenie zakresu wsparcia uczestnika w obszarze socjalnym
 4. Monitorowanie zmiany będącej skutkiem udziału w projekcie w obszarze socjalnym
 5. Inicjowanie do osiągania coraz lepszych efektów i bardziej ambitnych celów zawodowych
 6. Identyfikacja zasobów Uczestnika/czki projektu
 7. Wprowadzenie poprzez proces zmian, którego efektem będzie osiągnięcie coraz lepszych efektów i coraz bardziej ambitnych celów zawodowych
Zakres zadań merytorycznych

ponadto, w ramach usługi Wykonawca, będzie zobowiązany:

 1. zapewnić niezbędne materiały dla Uczestników/czek projektu,
 2. przygotować harmonogram wsparcia,
 3. prowadzić dokumentację z realizowanego wsparcia, zawierającą m.in.: listy obecności, karty doradcze, karty indywidualnego wsparcia, opracowanie Indywidualnego Planu Działań
 4. sporządzić opinię na temat każdego Uczestnika/czki projektu na zakończenie realizowanego wsparcia,
 5. przestrzegać zasad dotyczących promocji, tj. umieszczać na wszystkich dokumentach związanych z realizowanym wsparciem odpowiednie oznakowanie
Zakres godzin pracy Indywidualnie ustalane z uczestnikiem
Termin realizacji zadań maj 2018 – maj 2019
Miejsce realizacji zadań Częstochowa
Wymagane
 1. Wykształcenie z zakresu pracy socjalnej
 2. Udokumentowane doświadczenie z zakresu pracy socjalnej odpowiednie do zadań w projekcie
 3. Posiada minimum 3 letnie doświadczenie z zakresu pracy z osobami wykluczonymi społecznie, osobami z niepełnosprawnością
 4. Posiada dodatkowe kwalifikacje zakresu pracy socjalnej, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością

Dodatkowe informacje

Ofertę realizacji zadań w ramach projektu proszę przesłać na adres mailowy stacjapraca@zazczestochowa.pl , przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście na adres: Al. Pokoju 13 – biuro projektu lub Al. Pokoju 14 – Zakład Aktywności Zawodowej YAVA w Częstochowie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania.

Dokumenty do pobrania

Formularz oferty – kadra

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content