Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2022

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dla kogo został przygotowany projekt?

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnością posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki wytchnieniowej.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami o znacznym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Kto może skorzystać z projektu

Projekt zakłada objęcie wsparciem świadczenia usług opieki wytchnieniowej 80  członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, z czego:

  • 50 członków rodzin – dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, dla których usługa opieki wytchnieniowej będzie świadczona przy udziale środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu
  • 30 członków rodzin – osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, dla których usługa opieki wytchnieniowej będzie realizowana przy udziale środków Funduszu Solidarnościowego przyznanych w ramach Programu.
  • W ramach Programu świadczeniem usług opieki wytchnieniowej objęty może zostać członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą niepełnosprawną, zamieszkujący na terenie gminy i miasta Częstochowa oraz powiatu częstochowskiego.

W jaki sposób udzielana jest pomoc

  • Projekt pozwala na czasowe odciążenie z codziennych obowiązków związanych ze sprawowaniem opieki i zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.
    • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego (240 godz.):  miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, ośrodku wsparcia, innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.
    • świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego (14 dni)
  • W ramach projektu możliwe jest skorzystanie ze wsparcia psychologicznego i terapeutycznego w celu ograniczenia wpływu obciążeń psychofizycznych wiążących się ze sprawowaniem opieki
  • Uzupełnienie wiedzy w zakresie opieki nad osobą niepełnosprawną przez naukę technik wspomagania, pielęgnacji prowadzenia działań rehabilitacji.

Termin realizacji projektu

Projekt „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” realizowany jest od 15.05.2022 do 31.12.2022.

Wartość dofinansowania

2 101 998,88 zł (100% inwestycji)

Kontakt w celu uzyskania informacji/zgłoszenia:
Pani Monika Podgórska
tel. 531 084 020
mail: biuro.yava@gmail.com

Dokumenty do pobrania


Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content