Usługa cateringowa – ośrodek pobytu dziennego osób starszych, z chorobą Alzheimera i chorobami demencyjnymi

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w minimalnym wymiarze: śniadanie, obiad, dla podopiecznych dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych, z chorobą Alzheimera, z chorobami demencyjnymi w terminie od 01.11.2019 do 31.03.2021.

Wyżywienie z dostawą do siedziby dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych, z chorobą Alzheimera, z chorobami demencyjnymi. Usługa w wymiarze dni roboczych, w godzinach ustalonych umową pisemną. Maksymalna ilość zestawów posiłków dziennie 20. Minimalna 10. Zestawy posiłków muszą być zgodne z normami żywieniowymi dla osób starszych.

Termin składania ofert

do dnia 14-10-2019

Miejsce i sposób składania ofert

  1. Osobiście w biurze projektu: ZAZ Yava. Al. Pokoju 14, Częstochowa
  2. Na adres mailowy: biuro@yava.czest.pl
  3. Listownie na adres: Kalejdoskop. ZAZ Yava, Al. Pokoju 14, 42-200 Częstochowa

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@yava.czest.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Podgórska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

531084020

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zapewnienia wyżywienia w minimalnym wymiarze: śniadanie, obiad, dla podopiecznych dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych, z chorobą Alzheimera, z chorobami demencyjnymi w terminie od 01.11.2019 do 31.03.2021. Wyżywienia z dostawą do siedziby dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych, z chorobą Alzheimera, z chorobami demencyjnymi.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie wyżywienia w minimalnym wymiarze: śniadanie, obiad, dla podopiecznych dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych, z chorobą Alzheimera, z chorobami demencyjnymi, w terminie od 01.11.2019 do 31.03.2021. Wyżywienie z dostawą do siedziby dziennego ośrodka pobytu dla osób starszych, z chorobą Alzheimera, z chorobami demencyjnymi. Usługa w wymiarze dni roboczych, w godzinach ustalonych umową pisemną. Maksymalna ilość zestawów posiłków dziennie 20. Minimalna 10. Zestawy posiłków muszą być zgodne z normami żywieniowymi dla osób starszych. Dostarczane posiłki będą musiały spełniać normy zapotrzebowania kalorycznego i gramatury wskazane dla osób w wieku 60+. Dostawca będzie zobowiązany do przedstawiania tabel kaloryczności i gramatury dostarczanych posiłków. Posiłki muszą być dostarczone do Zamawiającego w postaci gotowej do spożycia, w przypadku posiłków ciepłych w odpowiedniej temperaturze, w bezpiecznych i przeznaczonych (z atestem) do transportu i przechowywania żywności opakowaniach. Dystrybucja posiłków na terenie dziennego ośrodka pobytu nie wchodzi w zakres usługi.

Wymagane jest doświadczenie w świadczeniu podobnej usługi, tj. świadczenia usług żywieniowych z bezpieczną dostawa do Zamawiającego dla osób starszych (60+) w zakresie co najmniej 10 posiłków dziennie. Z uwagi na specyficzny charakter osób, dla których przeznaczone będą posiłki preferowane będą oferty podmiotów posiadających doświadczenie w zakresie świadczenia usług żywieniowych dla podmiotów dla osób starszych (60+), zwłaszcza z chorobami otępiennymi, demencyjnymi.
Cenę proszę podać w wymiarze ceny sumarycznej za jeden komplet (śniadanie, obiad, dostawa) brutto.

Kod CPV

55000000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Częstochowa Miejscowość: Częstochowa

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja zamówienia: 01.11.2019 – 31.03.2021

Załączniki

Potencjał techniczny

Udokumentowany odpowiednimi certyfikatami i pozwoleniami SANEPID, HACAP potencjał techniczny do produkcji i dystrybucji produktów żywieniowych, w tym posiłków gotowych (catering) w zakresie: przygotowanie półproduktów, przygotowanie posiłków, transport do Zamawiającego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

  1. Formularz oferty (załącznik do zapytania ofertowego)
  2. Certyfikaty, zaświadczenia, pozwolenia SEKAP, HACAP. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej w przedmiotowej branży

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny:

  1. Udokumentowane doświadczenie i kwalifikacje 51%
  2. Cena 49% – należy podać stawkę za jednostkę (komplet posiłków na dzień –śniadanie, obiad – na osobę)

Po zakończeniu naboru (najdalej w ciągu 3 dni roboczych od daty zakończenia naboru) komisja skrutacyjna zarejestruje nadesłane oferty (każdej zostanie nadany numer porządkowy), sporządzony zostanie protokół rejestracji ofert. Następnie zostaną one komisyjnie otworzone i zaprezentowane komisji. Złożone oferty w pierwszej kolejności zostaną poddane ocenie formalnej: terminowość złożenia oferty, kompletność dostarczonych wraz z ofertą dokumentów, właściwość wypełnienia oferty, wymagane podpisy.
Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej. Każdej ofercie przyznane zostaną punkty w ogólnej kwocie 100pkt. Punktacja podzielona jest na swa komponenty: merytoryczny i finansowy. W komponencie merytorycznym (ocennym) możliwe będzie uzyskanie maksymalnie 51 punktów za udokumentowane i zgodne z wymaganiami zawartymi w ofercie doświadczenie i kwalifikacje. W komponencie finansowym możliwe będzie uzyskanie maksymalnie do 49 pkt za cenę zawartą w ofercie. Zgodnie z zasadą gospodarnego zarządzania środkami powierzonymi w ramach dofinansowania preferowane będą najkorzystniejsze oferty cenowe. Po przyznaniu punktów oraz ich zliczeniu sporządzona zostanie lista osób zakwalifikowanych do zatrudnienia w projekcie. Lista ta zostanie potwierdzona podpisami wszystkich członków komisji skrutacyjnej. Do zakwalifikowanych osób wciągu dwóch dni roboczych przesłane zostaną informacje o wynikach rekrutacji wraz z zaproszeniem do spotkania z kadrą zarządzającą projektem. Cały proces naboru ujęty zostanie w protokole rekrutacji do projektu. Łącznie czas rozstrzygnięcia postępowania i ogłoszenie jego wyników 10 dni roboczych.

Wykluczenia

Wykluczone z postępowania są podmioty nie legitymujące się stosownymi do obrotu i produkcji żywności dokumentami, zaświadczeniami i pozwoleniami SANRPID, HACAP. Wykluczone są podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej w podmiotowej branży.

Zamawiający – Beneficjent

STOWARZYSZENIE YAVA

Adres

Lakowa 101

42-280 Częstochowa

śląskie , Częstochowa

Telefon 343618056

Fax 343618056

NIP 5732544630

Tytuł projektu

Kalejdoskop. Usługi asystentury społecznej i opiekuńczej.

Numer projektu: RPSL.09.02.05-24-03HD/18-00

Źródło

Oferta bazy konkurencyjności

Numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności

1209732

Status ogłoszenia

Aktualne

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content