Zapraszamy do projektu „Stacja praca”

Celem projektu „Stacja praca” jest wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym szczególnie z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez wykorzystanie potencjału podmiotu reintegracyjnego jakim jest Zakład Aktywności Zawodowej „YAVA”.

Projekt będzie realizowany jednocześnie w formie 2 modułów:

  1. moduł I: Poczekalnia praca, skierowany jest do osób dotychczas nie aktywnych zawodowo, którzy poprzez udział w projekcie, zostaną objęci wsparciem psychologicznym doradczym, wezmą udział w warsztatach aktywizacyjnych, aby jak najlepiej przygotować te osoby do podjęcia zatrudnienia w ZAZ lub na otwartym rynku pracy.
  2. moduł II: skierowany jest do osób już zatrudnionych w ZAZ, ale objętych nowa ofertą w postaci usług aktywnej integracji ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ do podjęcia zatrudnienia poza ZAZ: na otwartym rynku pracy lub w przedsiębiorczości społecznej. W ramach tego modułu osoby skorzystają z wizyt studyjnych, wsparcia trenerów/mentorów, laboratorium.

Realizacja projektu STACJA PRACA w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu dostępności usług reintegracji społeczno-zawodowej zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu oraz podniesienie jakości działań realizowanych przez organizacje pozarządową na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych zwłaszcza osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotna będzie identyfikacja barier, które stanowią jednocześnie przeszkodę w podjęciu zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnością, zwłaszcza ze znacznym stopniem niepełnosprawności (sprzężona niepełnosprawność ) oraz przez osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

Istotnym celem projektu będzie podniesienie kompetencji zawodowych i społecznych w zakresie zapewnienia równości szans i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Ważnym założeniem projektu jest nie tylko wsparcie psychologiczne, doradcy zawodowego, poprzez warsztaty aktywizujące, podniesienie kwalifikacji, ale przede wszystkim uzyskanie zatrudnienia przez te osoby bądź w ZAZ lub na otwartym rynku pracy.

Ważnym elementem będzie stała współpraca z pracodawcami, w zakresie dostosowania do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, pozyskania niepełnosprawnego pracownika, utrzymania w zatrudnieniu przez ograniczenie skutków niepełnosprawności. Jest to element przechodzenia pomiędzy pracą w warunkach tzw. chronionych do pracy na otwartym rynku pod nadzorem mentora. Istotne w projekcie będzie wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy poprzez uruchomioną agencję zatrudnienia. Model współpracy będzie opierał się na współpracy z pracodawcami, jak i aktywne zaangażowanie otoczenia osoby niepełnosprawnej.

W ramach projektu planujemy wypracować i upowszechnić nowe narzędzie pomagające w rekrutacji osób niepełnosprawnych na określone stanowiska zgodnie z ich predyspozycjami i umiejętnościami wykonawczymi.

Termin projektu

  • Termin rozpoczęcia projektu 2018-02-01
  • Termin zakończenia projektu 2019-07-31

Dane kontaktowe

adres biura projektu

Al. Pokoju 13A (wejście od ul. Bolesława Leśmiana)

biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00

Rekrutacja

Al. pokoju 13A

tel. 531 08 40 20

Zgłoszenie do projektu

Aby zgłosić się do projektu wypełnij formularz kontaktowy

Enquire now

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.
Skip to content